Корисні лінки

Статут закладу

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 3 “Козачок”  Бучанської міської ради Київської області для дітей віком від двох до шести (семи) років  створено в 1979 році на підставі рішення Бучанської селищної ради народних депутатів №25 від 14.01.1997р. «Про передачу відомчого дитячого дошкільного закладу, садка-ясел №26 АТ «Меліоратор», на баланс Бучанської селищної ради», є комунальною установою, мета якого – забезпечення задоволення потреб громадян у догляді, розвитку, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку загального розвитку від півтора  до шести (семи) років та дітей, які потребують корекції фізичного (з порушеннями мовлення) розвитку.

1.2.Скорочена назва – ДНЗ №3 «Козачок».

1.3.Юридична адреса ДНЗ  №3 „Козачок”: 08292, Київська область, місто

Буча, вулиця Вокзальна, 115, тел./факс 29-5-51.

1.4. Засновником ДНЗ №3 «Козачок» є Бучанська міська рада. Засновник здійснює фінансування ДНЗ №3 «Козачок», його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалом, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. ДНЗ №3 «Козачок» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН України, Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р.  № 305 зі змінами відповідно постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011р. № 1204, рішеннями Бучанської міської ради та власним статутом.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ  ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. ДНЗ №3 «Козачок»  є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується засновником – Бучанською міською радою  та погоджується  відділом освіти Бучанської міської ради.  Має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, тощо.

2.2.Головною метою ДНЗ  №3 «Козачок» є забезпечення реалізації права громадян в здобутті дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

2.3.Діяльність ДНЗ №3 «Козачок» направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та їх дотримання;

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- надання кваліфікованої допомоги в корекції особливостей розвитку дитини;

- формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- створення умов для самовираження особистості дитини у різних видах діяльності, розкриття в них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості.

2.4.Свої завдання ДНЗ №3 «Козачок» реалізує у тісній взаємодії з сім’єю та із загальноосвітніми навчальними закладами міста відповідно до діючого законодавства та місцевих програм.

2.5.ДНЗ №3 «Козачок»  має статус -  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №3 «Козачок», Бучанської міської ради Київської області.

2.6.ДНЗ №3 «Козачок» самостійно приймає організаційні рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про відділ освіти Бучанської міської ради  та даним статутом.

2.7.ДНЗ №3 «Козачок» несе відповідальність перед собою, суспільством і

державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законом України “Про  дошкільну освіту”;

- забезпечення рівня освіти у межах  державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

2.8.Взаємовідносини між ДНЗ №3 «Козачок» з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними та відділом    освіти Бучанської міської ради з обов’язковим зазначенням реквізитів  ДНЗ №3 «Козачок».

         2.9.ДНЗ №3 «Козачок», має право:

- проводити експериментальну роботу за  погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади;

- встановлювати зв’язки зі школами, іншими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та центрами, проводити спільно  з ними науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та  стажування педагогічних кадрів за погодженням з відділом освіти Бучанської міської ради;

- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна в межах повноважень, наданих чинним законодавством та власним статутом або іншими рішеннями власника;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і  фізичних осіб;

- надавати  додаткові освітні послуги на платній основі;

- здійснювати поточний ремонт, обслуговування приміщень та території на основі договорів підряду чи господарським способом.

3. КОМПЛЕКТУВАННЯ  ДНЗ  №3 «КОЗАЧОК»

 3.1.  ДНЗ №3 «Козачок» розрахований на 245 місць.

 3.2.  Групи в ДНЗ №3 «Козачок» комплектуються за віковими ознаками:

                -         ясельні групи –  для дітей віком від 2 до 3 років,

-        дошкільного віку – для дітей віком від 3 до 6 (7) років;

-        різновікові групи – для дітей віком від  3 до 6(7) років;

 -  групи з короткотривалим перебуванням дітей - для дітей віком від  2 до 6(7) років;

-        прогулянкові групи - для дітей віком від  2 до 6(7) років;

-        групи вихідного дня - для дітей віком від  2 до 6(7) років;

Групи комплектуються на підставі нормативів наповнюваності, встановлених Міністерством освіти та науки України, санітарно-гігієнічних норм  і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

3.3. У ДНЗ №3 «Козачок» функціонують  групи загального розвитку, груп компенсуючого типу.

3.4. ДНЗ №3 «Козачок» має групи з денним режимом перебування дітей та чергові - у ранкові та вечірні години.

3.5. Під час формування наповнюваності груп в ДНЗ №3 «Козачок» завідувач керується законом України «Про дошкільну освіту» та  Положенням про дошкільний навчальний заклад, відповідно до нормативів наповнюваності груп. Наповнюваність груп дітьми в   дошкільному закладі становить:

групи загального розвитку:

- ясельного віку –  15 дітей;

- дошкільного віку –  25 дітей;

групи компенсуючого типу :

- логопедичні –  15 дітей.

Керуючись законом «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до обґрунтованого подання та висновку відділу освіти Бучанської міської ради, в межах наявної площі, дотримуючись правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням демографічної ситуації та побажань батьків або осіб, які їх замінюють, кількість дітей у групах визначається власником.

3.6. Прийом дітей до ДНЗ №3 «Козачок» здійснюється керівник протягом календарного року.

Для зарахування дитини у ДНЗ  №3 «Козачок» необхідно пред’явити:

- медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

- медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини.

         Для прийому дітей до групи компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення місцевого органу управління освіти.

3.7. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). Зарахування дітей проводиться по мірі вивільнення місць. Зарахування дітей ясельного та молодшого дошкільного віку проводиться поступово протягом місяця.

3.8. За дитиною зберігається місце в ДНЗ №3 «Козачок»  у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

3.9. Діти-інваліди, діти учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф, а також працівни­ків правоохоронних органів  зараховуються до ДНЗ  №3 «Козачок» позачергово.

До ДНЗ №3 «Козачок» в першу чергу приймаються діти одиноких батьків (вдів, вдівців), діти, які перебувають під опі­кою, діти військовослужбовців і тих, хто проходить строкову вій­ськову службу.

3.10. Відрахування дітей із ДНЗ №3 «Козачок» може здійснюватись:

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її перебування в дошкільному закладі;

-  якщо дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;

         -  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

         - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

3.11. Адміністрація ДНЗ №3 «Козачок» зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування з дошкільного навчального закладу.

4. РЕЖИМ РОБОТИ ДНЗ №3 «КОЗАЧОК»

4.1. ДНЗ №3 «Козачок»  працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 – годин.  Окремі групи за рішенням Бучанської міської ради – 12  годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

4.2. Режим роботи ДНЗ №3 «Козачок» встановлюється  рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради за поданням відділу освіти Бучанської міської ради з урахуванням потреб батьків.

4.3. ДНЗ №3 «Козачок»  або окремі його групи за рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради можуть працювати будь-яку кількість днів та годин на тиждень за режимом денного або цілодобового перебування дітей. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у ДНЗ №3 «Козачок»  в установленому порядку можуть відкриватися: прогулянкові групи, групи вихідного дня у святкові дні, групи з короткотривалим, цілодобовим перебуванням дітей та групи компенсуючого типу різних напрямків.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ

5.1. Навчальний рік у ДНЗ №3 «Козачок» починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у ДНЗ №3 «Козачок» проводиться оздоровлення дітей.

5.2. ДНЗ №3 «Козачок» здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

5.3. План роботи ДНЗ №3 «Козачок» схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем і погоджується з відповідним органом управління освітою – відділом освіти Бучанської міської ради.

         План роботи закладу на оздоровчий період погоджується територіальною санітарно-епідеміологічною службою: Ірпінським міжрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби  у Київській області.

ДНЗ №3 «Козачок»  планує свою роботу самостійно. В річному плані роботи відображаються найголовніші питання діяльності закладу, визначаються перспективи його розвитку.

 5.4.У ДНЗ №3 «Козачок»  визначена україн­ська мова навчання і виховання дітей.

 5.5.Навчально-виховний процес у ДНЗ №3 «Козачок» здійсню­ється відповідно до діючих освітніх програм виховання і навчання дітей дошкільно­го віку, рекомендованих  Міністерством освіти і науки України та іншими додатковими програмами розвитку дітей дошкільного віку.

         ДНЗ №3 «Козачок» має право вибирати програми виховання дітей з комплексу варіативних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, а також розробляти і впроваджувати власні програми, погоджуючи їх з відділом освіти Бучанської міської ради.

5.6. ДНЗ №3 «Козачок» організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: гуманітарний, художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий.

5.7. ДНЗ №3 «Козачок»  надає додаткові освітні послуги (платні), на основі угоди між батьками, або особами, які їх заміняють та дошкільним закладом,  які погоджуються відділом освіти відповідно до прийнятого рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради, які не  визначені Державною базовою програмою у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України  разом із Міністерством охорони здоров’я України.

5.8. Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, узгоджується з профспілковим комітетом, педагогічною радою ДНЗ №3 «Козачок» і затверджується завідувачем.

5.9. ДНЗ №3 «Козачок» створює належні умови для здобуття якісної дошкільної освіти дітьми 5-ти річного віку.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДНЗ №3 «КОЗАЧОК»

6.1. Порядок забезпечення продуктами харчування, умови постачання продуктів, відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил, відбувається згідно рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради.     

6.2. У ДНЗ  №3 «Козачок» встановлено 3-х разове харчування, в оздоровчий період – 4-х разове харчування.

6.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на керівника ДНЗ №3 «Козачок» та медичного працівника.

7. МЕДИЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У  ДНЗ №3 «КОЗАЧОК»

7.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється медичним працівником, який входить до штату закладу  та органом охорони здоров’я -Бучанською міською поліклінікою на безоплатній основі.

7.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

7.3. ДНЗ №3 «Козачок» надає приміщення і забезпечує умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7.4. Для здійснення  лікувально-оздоровчої, корекційно-відновлювальної роботи у ДНЗ №3 «Козачок» створені та обладнані відповідні кабінети та приміщення.

8. УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 8.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ №3 «Козачок»  є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, вихователі,  вчителі-логопеди, практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, керівник гуртка, медичний персонал, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

8.2. За успіхи у роботі для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення: подяки, грамоти відділу освіти, департаменту освіти та  науки Київської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України, Бучанської міської ради, грошові премії та інші види заохочень.

8.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

8.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати  і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально – виховного процесу  та зміцненні матеріально – технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і в суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі в установленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- інші зобов’язання, що не суперечать законодавству України.

8.5. На посаду педагогічного працівника ДНЗ №3 «Козачок»   призначається особа, яка має відповідну педагогічну освіту  або стаж роботи за спеціальністю, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

8.6.  Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

8.7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

8.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

8.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до ДНЗ №3 «Козачок»  завідувачем.

8.10.Працівники ДНЗ №3 «Козачок» несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

8.11. Працівники ДНЗ №3 «Козачок» у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди: 1 раз на 6 місяців.

8.12. Педагогічні працівники ДНЗ №3 «Козачок» підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

8.13.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку ДНЗ №3 «Козачок» не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

9. УПРАВЛІННЯ  ДНЗ № 3 «КОЗАЧОК»

9.1.Управління ДНЗ №3 «Козачок» здійснюється його власником – Бучанською міською радою через відділ освіти  Бучанської міської ради.

9.2. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ №3 «Козачок» здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади власником через уповноважений ним органом управління освітою з дотриманням вимог чинного законодавства.

Керівник ДНЗ № 3 «Козачок»:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами в межах своєї компетенції;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ  №3 «Козачок» відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням із відділом освіти Бучанської міської ради;

- забезпечує організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДНЗ №3 «Козачок» на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

9.3. Колегіальним постійно діючим органом управління у ДНЗ №3 «Козачок»  є педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник, вихователь-методист,  педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ №3 «Козачок».

        Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в ДНЗ ?3 «Козачок» та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДНЗ №3 «Козачок». Кількість засідань педагогічної ради становить 4  на рік.

9.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні  збори:

- обирають раду ДНЗ №3 «Козачок»  її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

- заслуховують звіт завідувача, голови ради ДНЗ №3 «Козачок» з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ ?3 «Козачок»;

- приймають статут, зміни і доповнення.

 9.5. У період між загальними зборами діє рада ДНЗ №3 «Козачок» діяльність якої регулюється статутом. Кількість засідань ради призначається за потребою.

          Засідання ради ДНЗ №3 «Козачок»  є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники закладу, батьки, засновники, спонсори та інші.).

        До складу ради ДНЗ №3 «Козачок» обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

        Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

9.6. У ДНЗ №3 «Козачок» може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу. Піклувальна рада (у складі 7-9 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ДНЗ №3 «Козачок». Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДНЗ №3 «Козачок» і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.   

Основними завданнями піклувальної ради є :

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу. 

10. МАЙНО ДНЗ № 3 «КОЗАЧОК»

10.1. Відповідно до рішення  Бучанської міської ради ДНЗ №3 «Козачок» передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

10.2.Рішенням сесії Бучанської міської ради ДНЗ №3 «Козачок» передана у користування виділена земельна ділянка.

11.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА   ДНЗ №3 «КОЗАЧОК»

11.1. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ №3 «Козачок» проводиться відповідно до законодавства та даного статуту на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

11.2. Джерелами фінансування  ДНЗ №3 «Козачок» є кошти:

- засновника – Бучанської міської ради, як органа місцевого самоврядування;

- відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- кошти, отримані від надання закладом додаткових освітніх (платних) послуг;

- батьків та осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

Для здійснення статутних повноважень ДНЗ №3 «Козачок» може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, установ, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок  тощо.

11.3. Штатний розпис ДНЗ №3 «Козачок» затверджується відділом освіти Бучанської міської ради на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України  за погодженням з Мінфіном.

11.4. Матеріально-технічна база ДНЗ №3 «Козачок» включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ДНЗ №3 «Козачок» та централізованої бухгалтерії відділу освіти Бучанської міської ради.

11.5. ДНЗ №3 «Козачок» за погодженням із власником має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- проводити госпрозрахункову діяльність шляхом здійснення господарської діяльності та надання платних освітніх послуг;

-              отримувати благодійну допомогу на розвиток матеріальної бази від батьків та осіб, які їх замінюють;

        - здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

11.6. Статистична звітність про діяльність ДНЗ  №3 «Козачок» здійснюється відповідно до законодавства.

11.7. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ №3 «Козачок» визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

        За рішенням власника  утримання закладу може здійснюватись через централізовану бухгалтерію відділу освіти Бучанської міської ради або самостійно шляхом залучення до штатного розкладу відповідного спеціаліста.

12. МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

12.1. ДНЗ  №3 «Козачок» відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами,підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

12.2. ДНЗ №3 «Козачок» за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками, створювати у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, конкурси тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

13. КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ  ДНЗ № 3 «КОЗАЧОК»

13.1. Основною  формою контролю за ДНЗ №3 «Козачок» є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

13.2. Контроль за дотриманням ДНЗ №3 «Козачок» державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Бучанською міською радою і відділом освіти Бучанської міської ради.

13.3.Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Бучанською міською радою.

Завідувач ДНЗ  №3 «Козачок»         (підпис)          Т.М. Морозенко

Новини освіти